fbpx

PRAK§YMA 16 lutego, 2020 2 Komentarzy

Zawieszenie działalności gospodarczej 2020

Zawieszenie działalności gospodarczej 2020 – uwagi ogólne

Zawieszenie działalności gospodarczej może być stanem pośrednim, między rzeczywiście prowadzeniem działalności, a jej zakończeniem. Najczęściej opisując zawieszenie mówimy o czasowej, dozwolonej prawem, zależnej wyłącznie od przedsiębiorcy, przerwie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Jest to sytuacja, kiedy formalnie nadal istnieje lecz rzeczywista działalność gospodarcza zostaje wstrzymana.

Kiedy warto skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej 2020?

Jest to doskonała opcja w przypadku, kiedy prowadzimy sezonowy biznes. Bo przecież to naturalne, że jeżeli Twoja firma zajmuje się np. uprawą truskawek to wiadomo, że po za sezonem następuje przerwa. Zawieszenie działalności daje właśnie możliwość zrobienia przerwy w prowadzeniu działalności na czas, kiedy rzeczywiście nie podejmujemy działalności gospodarczej. Kiedy jeszcze ? Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz za granicę na pół roku – to też może być powód zawieszenie działalności. Albo po prostu od dłuższego czasu nie masz zleceń, a nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie sytuacja się zmieniła.

Zamknięcie, a zawieszenie działalności gospodarczej 2020 – różnice

Jak wspomniałem wyżej, zawieszenie działalności gospodarczej jest stanem przejściowym między jej prowadzeniem, a zamknięciem. Najważniejsza różnica jest taka, że zawieszoną działalność co do zasady zamierzamy prowadzić po przerwie nadal, natomiast zamknięcie jest ostateczne. Zamknięcie działalności gospodarczej jest o wiele bardziej sformalizowane. Musimy dopełnić więcej formalności, bo w końcu jest to ostateczne nasze rozstanie z danym biznesem.

Podsumowując, zawieszenie jest czasowe, do działalności zamierzasz wrócić, kiedy okoliczności się zmienią. Natomiast zamknięcie to inaczej ostateczna likwidacja przedsiębiorstwa i pożegnanie się ze swoją firmą.

Kto to może zawiesić działalność gospodarczą ?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe, gdy jesteś przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników lub zatrudniającym pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Oznacza to, że co prawda może zawiesić swoją działalność gospodarczą w przypadku, kiedy zatrudniasz pracowników, ale muszą oni przebywać np. na urlopie macierzyńskim, ale pracownik po urlopie ma prawo do wynagrodzenia tak jak za przestój mimo zawieszonej działalności.


Na jak długo mogę zawiesić działalność gospodarczą ?

Okres na jaki możesz zawiesić działalność gospodarczą 2020 jest uzależniony w jakiej formie prawnej prowadzisz swoje przedsiębiorstwo. A uogólniając do jakiego rejestru przedsiębiorców jest się wpisanym.

W przypadku działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działalność można zawiesić na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Wyjątkiem od terminu 30 dniowego jest sytuacja, w której zawieszasz działalność wyłącznie na miesiąc luty, wtedy całość miesiąca jest wystarczającym minimum.

W przypadku działalności wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest jedynie na czas określony. Czas zawieszenie musi mieścić się w zakresie: minimum 30 dni, maksimum 24 miesiące (2 lata).

Jak napisać wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się odpowiednio albo do CEIDG, albo KRS zależnie w jakiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. W obu przypadkach jest to formularz, którego wypełnienie nie powinno przysporzyć kłopotów.

W przypadku działalności prowadzonej na podstawie wpisu do KRS, oprócz wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej 2020 (formularz KRS-Z62) powinniśmy załączyć uchwałę wspólników lub zarządu o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Zawieszenie działalności możesz zgłosić do CEIDG na podstawie formularza znajdującego się pod tym adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=3

Skutki zawieszenia

W okresie zawieszenia działalności nie prowadzi się działalności gospodarczej. Nie można osiągać bieżących dochodów, a podejmować można tylko, niektóre czynności wymienione w ustawie.

Należą do nich:

1

można wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2

można przyjmować należności i regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3

można zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4

masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5

możesz wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6

możesz osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7

możesz być skontrolowany na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

8

możesz powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Wznowienie działalności po jej zawieszeniu

Działalność można wznowić na 2 sposoby.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej 2020 może być elementem strategii biznesowej. W określonych przypadkach może być dobrym rozwiązaniem na np. bolączki biznesów sezonowych. Po lekturze artykułu wiesz kiedy, kto i gdzie możesz złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej 2020. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, dotyczące zawieszenia działalności, zadaj je w komentarzu, a otrzymasz na nie odpowiedź.

Back to top of page